#4164 - 72" x 80" Heavy Duty Moving Blanket, 84#/Dozen